selected country
Ethiopia

Ethiopia Tea

1234Next 50 results


ALMETA IMPEX PLC

Kebele 18, 659, P.O.Box 100043, Addis Ababa, Ethiopia
Phone: +251 11 5534222/5515552/5515446

MOAB PLC

Kebele 13-Dec, 1641/42, P.O.Box 9523, Addis Ababa, Ethiopia
Phone: 4423239

AFROPRIDE TRADING P.L.C

Kebele 14, 23, P.O.Box 5153, Addis Ababa, Ethiopia
Phone: 2590011

EAST AFRICAN GROUP ETHIOPIA PLC

Kebele 3, 999, P.O.Box 6267, Addis Ababa, Ethiopia
Phone: 3711060/3201263/3727494

CEBU TRADING PLC

Kebele 23, NEW, P.O.Box 1445, Addis Ababa, Ethiopia
Phone: 3715625


OSMAN MOHAMMED

Kebele 3, 354, P.O.Box 120227, Addis Ababa, Ethiopia

KAFCO PLC

Kebele 9-Mar, 1324, P.O.Box 10697, Addis Ababa, Ethiopia
Phone: 1565250/1565384

EAST AFRICAN GROUP ETHIOPIA PLC

Kebele 3, 999, P.O.Box 6267, Addis Ababa, Ethiopia
Phone: 3711060/3201263/3727494

ETHIO-AGRI CEFT PLC

Kebele 8, 934, P.O.Box 1006, Addis Ababa, Ethiopia
Phone: 6615608

ETHIO-AGRI CEFT PLC

Kebele 8, 934, P.O.Box 1006, Addis Ababa, Ethiopia
Phone: 6615608

GREAT ABYSSINIA PLC

Kebele 2, 1742, P.O.Box 33136, Addis Ababa, Ethiopia
Phone: 1141414/5531199

SIRARA UNIVERSAL TRADING

Kebele 5, 1273, P.O.Box 1445, Addis Ababa, Ethiopia
Phone: 3710281/3713248

BASHANFER TRADING PLC

Kebele 14-15, 1906, P.O.Box 8888, Addis Ababa, Ethiopia
Phone: 6463821/22/23

EFFICIENT GENERAL TRADING PLC

Kebele 9, 566/A, P.O.Box 8729, Ethiopia
Phone: 1565228/1113654/1572130

MIDROC ETHIOPIA PLC

Kebele 6, 1944, P.O.Box 8677, Addis Ababa, Ethiopia
Phone: 3711277
1234Next 50 results